Imie
Nazwisko
Kierunek
Hasło
Powtórz Hasło
E-mail
E-mail
Hasło

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Czasopismo „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” wydawane jest przez Instytut Prawa Własności Intelektualnej (aktualnie Katedra Prawa Własności Intelektualnej WPiA UJ) we współpracy z wydawnictwem Wolters Kluwer Polska. Stanowi ono kontynuację serii „Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej” ukazującej się od 1973 roku w ramach serii głównej „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”. 

  

"Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej" wpisane zostały na listę czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z liczbą 13 punktów za każdą publikację. W ten sposób czasopismo figuruje w pierwszej dziesiątce polskich punktowanych czasopism prawniczych w zestawieniu blisko 200 polskich czasopism prawniczych (w tym interdyscyplinarnych poruszających tematykę prawniczą) figurujących w tzw. wykazie B Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (zob. np. http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/nauki-prawne-a-zasadnosc-wykazu-czasopism-punktowanych/).

 

Poniżej znajduje się wykaz wszystkich artykułów oraz streszczenia w języku angielskim począwszy od zeszytu 101.

  

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prace z Prawa Własności Intelektualnej

 

Rada Naukowa

prof. Janusz Barta, prof. Jan Błeszyński, prof. Monika Czajkowska-Dąbrowska, prof. Thomas Dreier, prof. Bogusław Gawlik, prof. Reto M. Hilty, prof. Marian Kępiński, prof. Wojciech Kowalski, prof. Ryszard Markiewicz, prof. Bogdan Michalski, prof. Aurelia Nowicka, prof. Ewa Nowińska, prof. Maksymilian Pazdan, prof. Maria Poźniak-Niedzielska, prof. Joanna Sieńczyło-Chlabicz, prof. Ryszard Skubisz,  prof. Janusz Szwaja,  prof. Elżbieta Traple

      

Kolegium Redakcyjne

prof. Andrzej Matlak (redaktor naczelny), Iwona Lewandowska (sekretarz redakcji), dr hab. Anna Tischner (redaktor tematyczny), dr Justyna Ożegalska-Trybalska (redaktor tematyczny), dr Dariusz Kasprzycki (redaktor tematyczny)

   

Dyrektor Działu Czasopism

Klaudiusz Kaleta

 

 

 

 

Informacje dla autorów

 

Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. Czytelnicy powinni mieć pewność, iż autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej).

Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności.
  
Przykładami przeciwstawnymi są „ghostwriting” i „guest authorship”.
Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.
Z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.
  
Aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting”, „guest authorship” autorzy mają obowiązek ujawnienia i powiadomienia redakcji o wkładzie poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych  przy  przygotowaniu  publikacji), za co główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.
  
Autorzy są zobowiązani do przekazania redakcji informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).
  
Redakcja informuje, że „ghostwriting”, „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).
  
Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

  

(na podstawie Wyjaśnień Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 listopada 2011 r. do komunikatu w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych oraz Informacji dla Autorów)