Imie
Nazwisko
Kierunek
Hasło
Powtórz Hasło
E-mail
E-mail
Hasło

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

KIEROWNIK ZAKŁADU - prof. dr hab. Ewa Nowińska

 

Profesor nadzwyczajny. Specjalista z zakresu prawa prasowego oraz prawa nieuczciwej konkurencji, a w szczególności prawa reklamy, członek Stowarzyszenia Prawa Konkurencji (należącego do Ligue internationale du droit de la concurrence), arbiter Sądu Polubownego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, członek kolegium redakcyjnego miesięcznika "Nowator".

 

Najważniejsze publikacje:

Wywłaszczenie patentu (praca doktorska, 1979);

Prawo reklamy, współaut. E. Traple (1994);

Reguły konkurencji a umowy dystrybucyjne i serwisowe w zakresie pojazdów samochodowych (1995);

Odpowiedzialność mediów i wydawnictw za treść reklamy [w:] Reklama i media w Polsce (1996);

Media w świetle prawa konkurencji, współaut. M. du Vall (1997);

Prawo dla dziennikarzy. Poradnik kieszonkowy (1998);

Konwencja luksemburska o patencie europejskim dla Wspólnego Rynku a polskie prawo patentowe (wynalazcze), seria: Harmonizacja Prawa Polskiego z Prawem Wspólnot Europejskich, nr 8 (1999);

Zwalczanie nieuczciwej reklamy. Zagadnienia cywilnoprawne, wyd. I (praca habilitacyjna, 1997), wyd. II (2002);

Reklama [w:] Prawo mediów, pod red. J. Barty R. Markiewicza, A. Matlaka (2002).

Prawo własności przemysłowej. T. 2. Wzory przemysłowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, topografie układów scalonych (2005);
Wolność wypowiedzi prasowej (2007);
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, wyd. 5, współaut. M. du Vall (2010);
Prawo własności przemysłowej. Wyd. 5, współaut. M. du Vall, U. Promińska (2010).

 

Doktoranci prof. dr hab. Ewy Nowińskiej:

- mgr Jakub Michał Doliński

- mgr Michał Ryba

- mgr Weronika Glensczyk

- mgr Marcin Jakubczyk

- mgr Katarzyna Wiktor-Rogowska

- mgr Michał Walczak.


    

dr Piotr Wasilewski, adiunkt

 

Specjalista z zakresu prawa autorskiego, prawa mediów oraz prawa nowych technologii (TMT). Adwokat Krakowskiej Izby Adwokackiej. W latach 2005-2006 Koordynator prawny ruchu Creative Commons Polska. 

 

Najważniejsze publikacje:

Cywilnoprawne aspekty obrotu internetowego na przykładzie umów licencyjnych typu open content, ZN IPWI nr 97/2007;

Licencjodawca wolnych licencji w rzeczywistości zbiorowego zarządu, PPH, nr specjalny 13/2007;

Umowy licencyjne typu open content, jako przykład umów web-wrap, e-Biuletyn CBKE nr 3/2007 oraz Prawo Mediów Elektronicznych, dodatek nr 8 do Monitora Prawniczego nr 16/2008;

Wydawca, czyli kto?, ZN IPWI, nr jubileuszowy 100/2007;

Glosy do wyroków SN:

z dnia 5 marca 2002 r., II KKN 341/99 (materiały pokonferencyjne, Kraków 2006 r.),

z dnia 3 lutego 2006 r., I CK 334/2005 (PiP nr  6/2007);

Umowy licencyjne typu open content – nowa forma ochrony praw autorskich w sieci, Prawo Nowych Technologii nr 1/2008;

Pomocnictwo w ujęciu cywilistycznym a odpowiedzialność dostawców usług hostingowych – dwugłos w sprawie” (współautor Grzegorz Pacek), PPH nr 7/2008;

Open content licenses as an example of web-wrap contracting (w:) When Worlds Collide: Intellectual Property, High Technology and the Law, Warszawa 2008;

Open content. Zagadnienia prawne, Warszawa 2008;

Wolność prasowej wypowiedzi satyrycznej. Studium cywilistyczne na tle porównawczym, Warszawa 2012;

„Odsprzedaż” niematerialnych kopii programów komputerowych, Kwartalnik Prawa Prywatnego, 2014, nr 2;

Dopuszczalność posługiwania się cudzymi utworami w twórczości satyrycznej, Zeszyty Naukowe UJ Prace z Prawa Własności Intelektualnej, 2014, z. 123

   

  

dr Jakub Chwalba, asystent

 

Autor rozprawy doktorskiej pt. „Utwór architektoniczny i jego twórca”. Specjalizuje się w zakresie prawa autorskiego, prawa prasowego oraz „prawa Internetu”.

 

Publikacje naukowe:

Korzystanie z programów peer-to-peer a dozwolony użytek prywatny w prawie autorskim, ZNUJ Prace z wynalazczości i ochrony własności intelektualnej, Rok 2008, z. 102

Prawo prasowe a publikacje internetowe, ZNUJ Prace z wynalazczości i ochrony własności intelektualnej, Rok 2010, z. 109

 

Publikacje o charakterze dydaktycznym i popularnonaukowym:

The IP Basic Training Materials, publikacja elektroniczna (Red de Propiedad Intellectual e Industrial en Latinoamerica), J. Chwalba, D. Kasprzycki, I. Mika, A. Tischner, J. Ożegalska-Trybalska, M. du Vall

Pobieranie filmów i muzyki to nie kradzież, „Rzeczpospolita” z 21 sierpnia 2008, publikacja dostępna pod adresem http://www.rp.pl/artykul/179350.html

 

Dyżury dla studentów: piątki od 10.30-11.30, pok. 31