Imie
Nazwisko
Kierunek
Hasło
Powtórz Hasło
E-mail
E-mail
Hasło

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

KIEROWNIK ZAKŁADU - prof. dr hab. Janusz Barta

 

Profesor zwyczajny. Specjalista z zakresu prawa autorskiego, prasowego i informacyjnego. Członek International Association for the Advancement of Teaching and Research in Intellectual Property, z-ca Przewodniczącego Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Umiejętności, członek Rady Naukowej Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, członek Komisji Prawa Autorskiego, arbiter Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych, redaktor serii Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej, członek redakcji "Państwa i Prawa", członek Komitetu Redakcyjnego "Kwartalnika Prawa Prywatnego".

 

Najważniejsze publikacje:

Dzieło muzyczne i jego twórca w świetle przepisów prawa (praca doktorska, 1980);

Artystyczna twórczość pracownicza a prawo autorskie (praca habilitacyjna, 1988);

Główne problemy prawa komputerowego, współautor. R. Markiewicz (1993);

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, praca zbiorowa pod red. J. Szwaji (1994);

Prawo autorskie w światowej Organizacji Handlu, współaut. R. Markiewicz (1996);

Telewizja kablowa i prawo, współaut. R. Markiewicz, A. Matlak (1997);

Prawo autorskie, seria: Harmonizacja Prawa Polskiego z Prawem Wspólnot Europejskich, nr 3 (1998);

Internet a prawo, współaut. R. Markiewicz (1998);

Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wyd. II, współaut. Z. Ćwiąkalski, M. Dąbrowska, R. Markiewicz, E. Traple (2001);

Ochrona danych osobowych, wyd. II, współaut. R. Markiewicz, (2002);

"Poland" [w:] International Copyright Law and Practice, New Jork, Nimmer, P. E. Geller, współaut. R. Markiewicz (2002);

Prawo autorskie. Przepisy, Orzecznictwo. Umowy międzynarodowe, wyd. IV, współaut. R. Markiewicz (2002);

Komentarz do ustawy o ochronie baz danych, współaut. R. Markiewicz (2002);

Prawo autorskie. Przepisy. Orzecznictwo. Umowy międzynarodowe. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC 2002, wyd. 4 Rozszerzone i zaktualizowane, ss. 1203 (współaut. Markiewicz, Ryszard);

Ochrona powszechnych dóbr osobistych. W: Prawo mediów (+CD ROM), pod red. J. Barty, R. Markiewicza, A. Matlaka, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis 2003, s. a/1-A/64 (Szczególne obowiązki mediów) (współaut. Markiewicz, Ryszard);

Odpowiedzialność za odesłania w Internecie. W: Odpowiedzialność cywilna. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Adamam Szpunara. Pod red. M. Pyziak-Szafnickiej, Kraków: Kant. Wyd. Zakamycze 2004, s. 611-635 (całość ss. 766) (współaut. Markiewicz, Ryszard);

Oprogramowanie open source w świetle prawa. Między własnością a wolnością. Kraków: Kantor Wydawniczy “Zakamycze”, 2005, ss. 278 (współaut.  Markiewicz, Ryszard);

Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz. Wyd. IV, Kraków: Kantor Wydawniczy „Zakamycze”, 2005, s. 64-92, 124-143, 175-222, 227-246, 373-415, 447-523, 562,-644, 706-723, 883-909 (całość ss. 909). (współaut. Czajkowska-Dąbrowska Monika; Z.  Ćwiąkalski; R. Markiewicz; E. Traple);

Media a internet. W: Prawo mediów. Pod red. J. Barty, R. Markiewicza, A. Matlaka, Wyd. Prawn. LexixNexis: Warszawa 2005, s. 182-198 (współaut. Markiewicz, Ryszard);

Ochrona powszechnych dóbr osobistych. W. Prawo mediów. Pod red. J. Barty, R. Markiewicza, A. Matlaka, Wyd. Prawn. LexixNexis: Warszawa 2005, s. 441-487 (współaut. Markiewicz, Ryszard);

Prawo autorskie. T. 1 Ustawodawstwo polskie. Wyd. 5 zm. rozszerzone, Dom Wydawniczy ABC: Warszawa 2005, ss. 597 (współaut. Markiewicz, Ryszard);

Prawo autorskie. T. 2 Umowy międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej, Wyd. 5 zm. rozszerzone, Dom Wydawniczy ABC: Warszawa 2005, ss. 667 (współaut. Markiewicz, Ryszard);

Prawo autorskie. T. 3, Orzecznictwo i wyjaśnienia, Wyd. 5 zm. rozszerzone, Dom Wydawniczy ABC: Warszawa 2005, ss. 448 (współaut. Markiewicz, Ryszard);

Ochrona danych osobowych. Komentarz. Wolters Kluwer Polska: Kraków 2007, ss. 925 (Współaut. Markiewicz, Ryszard);

Telewizja interaktywna a prawo autorskie. Warszawa: Wolters Kluwer 2007, ss. 211 (Współaut. Markiewicz, Ryszard);

Prawo autorskie i prawa pokrewne Wolters Kluwer 2008, ss. 199, wyd. 4 (Współaut. Markiewicz, Ryszard);

Prawo autorskie. Warszawa: Wolters Kluwer 2010, (Współaut. Markiewicz, Ryszard).

 

Doktoranci prof. dr hab. Janusza Barty:

- mgr Paula Wojtysiak. 

 

   

 dr hab. Anna Tischner, adiunkt

 

Specjalista z zakresu prawa własności przemysłowej i prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji. Członek Prezydium ATRIP (2015-2017).

 

Najważniejsze publikacje:

 

Monografie:

Kumulatywna ochrona wzornictwa przemysłowego w prawie własności intelektualnej, C.H. Beck, Warszawa 2015;

Odpowiedzialność majątkowa za naruszenie prawa do znaku towarowego, Wolters Kluwer, Warszawa 2008;

 

Rozdziały w opracowaniach monograficznych:

Komentarz do wybranych artykułów z ustawy z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw, System Informacji Prawnej LEX 2008 – publikacja elektroniczna (współautor: Tomasz Targosz);

Wzory przemysłowe w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej (rozdział XXV, s. 1-47), Pojęcie wzoru przemysłowego, przesłanki zdolności rejestracyjnej i wyłączenia spod ochrony prawem z rejestracji wzoru przemysłowego (Rozdział XXVI § 136, 137, 138 s. 68-143), Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego (Rozdział XXVIII § 147 III, s. 233-240) (w:) R. Skubisz (red.) System Prawa Prywatnego, Prawo własności przemysłowej, tom 14B, Warszawa 2012;

Komentarz do rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 w sprawie wzorów wspólnotowych, (współaut.: B. Jarosiński, B. Widła) System Informacji Prawnej LEX 2012 – publikacja elektroniczna (autor: A. Tischner – art. 1-26, 85, 86, 89, 90, 94, 95, 96, 110; współautorzy W. Jarosiński i A. Tischner - art. 27-34, 83, 84, 87, 88, 91, 92, 93);

Cele i zakres zastosowania ZNKU (w:) M. Kępiński (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 15. Prawo konkurencji, Warszawa 2013, s. 89-105;

Odpowiedzialność cywilnoprawna za czyny nieuczciwej konkurencji (w:) M. Kępiński (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 15. Prawo konkurencji, Warszawa 2013, s. 581-638, współautor: J. Szwaja;

Miejsce implementacji dyrektywy 2005/29/WE do prawa polskiego (s. 53 – 65), Model niemiecki implementacji dyrektywy 2005/29/WE (s. 65-73),  Pojęcie „przeciętny konsument” w u.p.n.p.r. na tle prawa i orzecznictwa UE (s. 89-122),  Naśladownictwo produktów jako nieuczciwa praktyka rynkowa (s. 217-226) (w:) Nieuczciwe praktyki rynkowe. Ocena regulacji, red. D. Kasprzycki, E. Nowińska, Kraków 2012;

Komentarz do art. 94-119, 196-221, 283-302 (w:) Prawo własności przemysłowej. Komentarz, red. P. Kostański, praca zbiorowa), Warszawa 2014, wyd. 2, ss. 633-776, 1087-1109, 1351-1431;

Rozdział 3.6.8 Kolizje praw podmiotowych w prawie własności przemysłowej; Rozdział 3.6.11 Prawo własności przemysłowej a prawo autorskie; Rozdział 6.4.1. Ochrona firmy (w:) System Prawa Handlowego, t. 3, Prawo własności przemysłowej, red. E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 434-453;

 

Wybrane artykuły:

Licencja firmy. O naturze prawa do firmy po nowelizacji Kodeksu cywilnego, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2004, z. 1, s. 51-70;

Harmonizacja prawa polskiego z wymogami dyrektywy w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej, cz. 1 Monitor Prawniczy, 2005, nr 13, s. 623-636; cz. 2 nr 14, s. 687-691;

Niezarejestrowany wzór wspólnotowy, Przegląd Prawa Handlowego 2006, nr 7, s. 36-42;

Model przeciętnego konsumenta w prawie europejskim, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2006, nr 1, s. 199-244;

Dokąd zmierza prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji, ZN UJ PIPWI 2007, z. 100, s. 499-513 (współautor: Janusz Szwaja);

Implementacja dyrektywy 2005/29/WE o zwalczaniu nieuczciwych praktyk handlowych do prawa polskiego, MoP 2007, nr 20, s. 1117-1122 (współautor: Janusz Szwaja);

Dostosowanie polskiego prawa własności intelektualnej do wymogów prawa wspólnotowego. Uwagi na tle projektu z dnia 24 maja 2006 r. ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o zmianie innych ustaw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej 2007, z. 97, s. 79-143 (współautor: Tomasz Targosz);

Spór z zakres ochrony części zamiennych prawem do wzoru przemysłowego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Prace z Prawa Własności Intelektualnej 2008, z. 2 (102), s. 141-160;

Pojęcia „utwór w wersji oryginalnej” oraz „utwór w postaci opracowania” na tle stosowania art. 116 pr. aut. i pr. pokr., ZNUJ PzPWI, z. 106/2009, s. 79-91 (współautor: Anna Wojciechowska);

Focus on the Polish regulation of copyright & design overlap after the judgment of the Court of Justice in Case 168/09 (Flos v Semeraro), International Review of Intellectual Property and Competition Law (IIC) 2012, nr 2, s. 202;

Implementation of the Enforcement Directive into Polish law – substantive law aspects (w:) Enforcing Intellectual Property Rights: Necessary Instruments versus Over-Enforcement, red. H.P. Götting, M.du Vall, H. Röder-Hitschke, Schriften zum geistigen Eigentum und zum Wettbewerbsrecht, Baden-Baden 2012, nr 34, s. 11-23;

Ocena zgodności prawa polskiego z Porozumieniem ACTA (współaut. T. Targosz, M. Wyrwiński), ZNUJ PPWI 2012, nr 3 (117), s. 5-65;

Dziecko jako adresat nieuczciwych praktyk rynkowych w zakresie reklamy. Rozważania na tle art. 9 pkt 5 u.p.n.p.r. (w:) M. Namysłowska (red.) Reklama. Aspekty prawne, Warszawa 2012, s. 237-255;

Kolizja prawa z rejestracji wzoru przemysłowego i prawa ochronnego na znak towarowy w świetle orzecznictwa unijnego, Wynalazczość i Ochrona Własności Intelektualnej nr 37/2013, s. 209-221;

Umowy dotyczące wzornictwa przemysłowego w: Materialnoprawne i procesowe problemy ochrony dóbr intelektualnych, ze szczególnym uwzględnieniem obrotu takimi dobrami: zbiór referatów z Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych, Cedzyna 15-19 września 2014 r., Wynalazczość i Ochrona Własności Intelektualnej, z. 38, s. 227-240;

Wzory przemysłowe między Scyllą a Charybdą, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2015, z. 2, s. 121-137;

Zakaz nieuczciwego naśladownictwa w art. 13 u.z.n.k. w kontekście rozbudowanej ochrony postaci produktu w prawie własności intelektualnej z uwzględnieniem prawa UE (w:) „Prawo konkurencji. 25 lat” red.  T. Skoczny, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 695-712.

 

 

dr Joanna Marcinkowska, adiunkt

 

Specjalista z zakresu prawa autorskiego i prawa UE.

 

Najważniejsze publikacje:

Internet - prasa - prawo, współaut. S. Stanisławska-Kloc, Zeszyty Naukowe UJ, seria PWiOWI (1997);

Stan międzynarodowej regulacji prawnej w dziedzinie informacji naukowej - aspekty prawa autorskiego [w:] Informacja naukowa w krajach Unii Europejskiej - wybrane zagadnienia prawne (1997);

Dozwolony użytek szkolny, Zeszyty Naukowe UJ, seria PWiOWI (1997),

Treść prawa autorskiego, współaut. A. Matlak, [w:] Prawo autorskie a postęp techniczny (1999);

Richtlinien und Anleitungen von Banken als Gegenstand des Urheberrechts nach polnischem Recht [w:] Festschrift für Adolf Dietz zum 65. Geburtstag, wspólaut. J. Szwaja (2001);

Dozwolony użytek w prawie autorskim. Podstawowe zagadnienia (praca doktorska, 2004);

Autorskie prawa majątkowe a prawo własności w kodeksie cywilnym [w:] Czterdzieści lat kodeksu cywilnego. Materiały z Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów w Rzeszowie (8-10 października 2004 r.), pod red. M. Sawczuka, Kraków: Wolters Kluwer 2006, s. 69-90 (całość ss. 490);

Roszczenie informacyjne w niemieckiej ustawie o prawie autorskim, ZN nr 110, s. 94;

Mapa (plan miasta) w świetle prawa własności intelektualnej (współautor K. Felchner), w: Spory o własność intelektualną, Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorom J.Barcie, R. Markiewiczowi, Lex a Wolters Kluwer business, 2013;

System PP, tom 13 Prawo autorskie, rozdz. VII (wspólautor) J. Preussner-Zamorska, 2013 - aktualizacja.

 

 

dr Tomasz Targosz, adiunkt

Specjalista z zakresu prawa autorskiego, prawa cywilnego, prawa własności przemysłowej  i prawa konkurencji.

 

Najważniejsze publikacje:

Art. 7 ksh. - Czy rzeczywiście zalążek regulacji prawa holdingowego? Rejent 2003, nr 1, s. 105-132.

Odpowiedzialność wspólnika za zobowiązania spółki, Przegląd Prawa Handlowego 2003, nr 4, s. 23-29.

Nadużycie osobowości prawnej, Kraków: Kantor Wydawniczy “Zakamycze” 2004, ss. 301.

Pieniądz elektroniczny. W: Prawo internetu, pod red. P. Podreckiego, Warszawa: LexisNexiz 2004

Odpowiedzialność adwokata wobec osób trzecich, Palestra 2004, nr 11-12.

Inspire Art. Polskie prawo spółek a spółki formalnie zagraniczne, Prawo Spółek 2005, nr 1.

Miejsce porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS) w prawie polskim, KPP 2005, z. 2, s. 735-763.

Prawo właściwe dla zobowiązań umownych, KPP 2006, z. 1, s. 245-253 (Współaut. Świerczyński, Marek)

Pieniądz elektroniczny. W: Prawo internetu. 2006 Wyd. 2 pod red. P. Podreckiego, Warszawa: LexisNexis 2006, s. 290-350.

Reklama a wolności traktatowe. W: Prawo reklamy i promocji. Warszawa: Wyd. Prawn. LexisNexis 2007, s. 881-943.

Dostosowanie polskiego prawa własności intelektualnej do wymogów prawa wspólnotowego. Uwagi na tle projektu z dnia 24 maja 2006 r. ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o zmianie innych ustaw, ZNUJ PWIOWI 2007, z. 97, s. 79-143 (Współaut. Tischner, Anna)

Commercialisation of Personality Rights – The Polish Perrspective, ZN UJ PIPWI 2007, z. 99, s. 25-66

Problemy prawne związane z nowelizacją przepisów o organizacjach zbiorowego zarządzania – problemy związane z uchyleniem art. 108 ust. 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ZNUJ PzPWI z. 101, s. 5-29 (współaut. Marek Bukowski, Robert Tomczyk)

New Technologies and the Public Domain w: When Worlds Collide: Intellectual Property, High Technology and the Law, Wolters Kluwer Polska, 2008, s. 153-180

Sytuacja wierzycieli spółek zagranicznych w Polsce (w) Europejskie Prawo Spółek (red. Jacek Napierała), Wolters Kluwer Polska 2008, s. 115-154

Polen (w) Handbuch der Persönlichkeitsrechte, (red. H-P. Götting, Ch. Schertz, W. Seitz) C.H. Beck München 2008, s. 1114-1130

Roszczenia służące ochronie dóbr osobistych (w:) Media a dobra osobiste (red. J. Barta, R. Markiewicz), Wolters Kluwer Polska 2009, s. 284-357.

Umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe, Warszawa 2010, ss. 540 (współaut. K. Włodarska-Dziurzyńska)

Exhaustion in Digital Products and the 'Accidental' Impact on the Balance ofInterests in Copyright Law (w) Lionel Bently , Uma Suthersanen , PaulTorremans (red) Global Copyright. Three Hundred Years Since the Statute of Anne, from 1709 to Cyberspace, Edward Elgar 2010

Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym – model ochrony, zasady, zakres ochrony, implikacje dla systemu prawa konkurencji i konsumentów (w:) Ekspertyza w sprawie regulacji nieuczciwych praktyk rynkowych skierowanych do konsumentów, Red. D. Kasprzycki, E. Nowińska, Kraków 2011, s. 29 – 53

Wpływ reklamy na prawo umów na przykładzie wprowadzenia w błąd co do cechy towaru (w:) M. Namysłowska (red.) Reklama. Aspekty prawne, Warszawa 2012, s. 137-172

Glosa do wyroku SN z dnia 8 lipca 2011 r., IV CSK 665/10, OSP nr 4 z 2012 r., s. 45 i nast.

Nieważność czynności prawnej jako wynik nadużycia pozycji dominującej, Transformacje Prawa Prywatnego nr 2/2012, Zeszyt Jubileuszowy dla Pani Profesor Janiny Preussner – Zamorskiej, s. 77-99

W poszukiwaniu pozoru prawnego (w:) J. Pisuliński, P. Tereszkiewicz, F. Zoll (red.), Rozprawy z prawa cywilnego, własności intelektualnej i prawa prywatnego międzynarodowego, Warszawa 2012, s. 33-59.

Ocena zgodności prawa polskiego z Porozumieniem ACTA (współaut. A. Tischner, M. Wyrwiński), ZNUJ PPWI 2012, nr 3 (117), s. 5-65

Prawa pracodawcy do utworów pracowniczych – art. 12 pr. aut. jako reguła przyporządkowania praw autorskich w stosunku pracy (w:) A. Matlak, S. Stanisławska-Kloc (red.), Spory o własność intelektualną. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. s. 1277-1312

Ograniczenia wyłączności (w) E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska (red) System prawa handlowego. T3. Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2015, s. 391-433

Ustanie wyłączności (w) E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska (red) System prawa handlowego. T3. Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2015, s.793-817

Przejście autorskich praw majątkowych (w) D. Flisak (red) Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Warszawa 2015, s. 616-914

Przepisy przejściowe i końcowe (w) D. Flisak (red) Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Warszawa 2015, s. 1500-1525

Stosunek praw wyłącznych do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. [W:] Aktualne wyzwania prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji : księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Michałowi du Vallowi. Wolters Kluwer, Warszawa, s. 724-770.

    
 
dr Michał Wyrwiński, adiunkt

 

Specjalista z zakresu prawa cywilnego i prawa spółek.

 

Najwaniejsze publikacje:

Umorzenia akcji własnych, Transformacje Prawa Prywatnego, 2002 (nr 4);

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa 2004;

Spółka akcyjna i komandytowo-akcyjna, (współaut.: K. Kohutek, A. Rachwał, M. Spyra), Warszawa 2005;

Prawo bankowe. Komentarz (praca zbiorowa red. F. Zoll), Warszawa 2005;

Udzielenie prokury przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną, Monitor Prawniczy 2005(nr 1);

Przymus adwokacko-radcowski w postępowaniu cywilnym po nowelizacji, Monitor Prawniczy 2005(nr 20),

Braki formalne apelacji (lub zażalenia) sporządzonej przez adwokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego – uwagi na tle art. 3701KPC, Monitor Prawniczy 2006(nr 16),

Dopuszczalność koincydencji łączenia, podziału lub przekształcania spółek handlowych, Zeszyty Naukowe UJ – Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ 2006 (z.96),

Zgoda na naruszenie dobra osobistego (w:) Media a dobra osobiste, pod red. J. Barty, R. Markiewicza, Warszawa 2009: Wolters Kluwer, ss. 424, s. 204 – 218.