Imie
Nazwisko
Kierunek
Hasło
Powtórz Hasło
E-mail
E-mail
Hasło

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

KIEROWNIK ZAKŁADU - dr hab. Elżbieta Wojcieszko-Głuszko

  

Adiunkt. Specjalista z zakresu prawa wynalazczego, znaków towarowych. Przedmiotem jej zainteresowań jest prawo własności przemysłowej, w szczególności prawo znaków towarowych.


Najważniejsze publikacje:

 

Ochrona prawna znaków towarowych powszechnie znanych w prawie polskim na tle prawnoporównawczym, ZN UJ PWiOWI 1995, ss. 260;

Kolorowy znak towarowy. Ewolucja orzecznictwa amerykańskiego, Kwartalnik Prawa Prywatnego 1997, nr 3, s. 531-554;

Problem zdolności rejestrowej pojedynczego koloru, Kwartalnik Prawa Prywatnego 1998, nr 4, s. 699-715 (Współaut. Szwaja, Janusz);

Kumulacja i kolizja praw własności przemysłowej na przykładzie wzorów przemysłowych i  znaków towarowych, KPP 2000, z. 4, s. 897-940 (Współaut. Mika, Iwona B.);

Ochrona prawna know-how w prawie polskim na tle prawnoporównawczym, ZN UJ PWiOP 2002, z. 81, ss. 195;

Tajemnica przedsiębiorstwa i jej cywilnoprawna ochrona na podstawie przepisów prawa nieuczciwej konkurencji, ZN UJ PIPWI 2005, z. 89, s. 9-138;

Kolizja znaków towarowych – glosa do wyroku SN z 14.04.2007 r. (I CSK 16/07), „sprawa wielkanocnego zająca”, EPS 2008, nr 6, s. 35-43;

Pojęcie znaku towarowego. Rodzaje oznaczeń. Kategorie znaków towarowych, (w:) R. Skubisz (red.), System Prawa Prywatnego, Prawo własności przemysłowej, tom 14B, Warszawa 2012, 423-494;

Seria (rodzina) znaków towarowych, (w:) A. Matlak, S. Stanisławska-Kloc (red.), Spory o własność intelektualną. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 1465-1486;

Kształt funkcjonalnie estetyczny, (w:) D. Kasprzycki, J. Ożegalska-Trybalska (red.), Aktualne wyzwania prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Michałowi du Vallowi, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 872-898;

Charakterystyka wygaśnięcia. Ustanie wyłączności faktycznej. Zaprzestanie używania i wpływ na wyłączność nabytą przez używanie, (w:) E. Nowińska, K. Szczepanowska–Kozłowska (red.), System Prawa Handlowego, Prawo własności przemysłowej, tom 3, Wydawnictwo: C.H. BECK, Warszawa 2015, s. 818-865;

 

  

Doktoranci dr hab. Elżbiety Wojcieszko-Głuszko:

- mgr Marta Lampart

- mgr Mikołaj Rogowski

- mgr Anna Szmigiel.

     

 

dr hab. Paweł Podrecki, adiunkt

  

 

Adiunkt w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i Administracji UJ. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej i prawie cywilnym, prawie nieuczciwej konkurencji, prawie antymonopolowym i prawie nowych technologii. Autor publikacji z zakresu prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji oraz zagadnień prawa europejskiego. Redaktor pierwszej i największej publikacji IT Prawo Internetu (2004 i 2007).

W 1992 roku ukończył Wydział Prawa UJ, doktorat z zakresu prawa antymonopolowego obronił w 1999 roku na podstawie pracy Porozumienia monopolistyczne i ich cywilnoprawne skutki. Przygotował i obronił w 2012 roku rozprawę habilitacyjną Środki ochrony praw własności intelektualnej.

Od 2013 br. kierownik Międzynarodowego Projektu Badawczego Innovative Expert System/Facts-Screening-and-Transforming-Processor.

Wiedzę i doświadczenie zdobywał podczas stypendiów i staży zagranicznych, m.in. na uniwersytetach w Wiedniu (1990) i w Berlinie (1991), w Kancelarii Prawniczej Droste w Hamburgu (1993) i w Instytucie Maxa Plancka w Monachium (1998). Praktykę adwokacką łączy z pracą naukową. Brał udział w pracach nad harmonizacją prawa polskiego z prawem europejskim. Uczestniczy w pracach nad projektami ustaw oraz wykonuje ekspertyzy dla Sejmu i Senatu RP. Współpracuje z Komisją Kodyfikacji Prawa Cywilnego. Prowadzi wykłady dla aplikantów adwokackich i rzeczników patentowych. Jest członkiem Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, arbitrem Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych i arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Arbiter Komisji Prawa Autorskiego. Pełnomocnik i doradca prawny wielu dużych firm zagranicznych prowadzących działalność w Polsce. Reprezentuje Klientów w sprawach sądowych i przed UOKiK.

 

Najważniejsze publikacje:

 

Ochrona prawna topografii układów scalonych, Informatyka 1992, nr 7

Polish Legislation on the Protection of Integrated Circuit Layouts, Copyright World 1993, nr 7-8

Leasing - charakterystyka prawna umowy, Krótkie Komentarze dla Praktyków, seria ZN UJ PWiOWI, 1993

Zbiór kazusów z prawa cywilnego, współaut. H.Nawara-Bacz, W. Kaliński, A. Matlak, J. Pisuliński, F. Zoll, Kraków 1993

Recenzja: Chrispoth Giehl, Wettbewerb zwischen privaten und öfentlich-rechtlichen Rundfunkveranstalten, Zesz. Prasozn. 1993, nr 3-4

Komentarz do wyroku Europejskiego Trybunału Sparwiedliwości w sprawie “Cassis de Dijon” z 20.02.1979, C 120/78 oraz Komentarz do wyroku Europejskiego Trybunału Sparwiedliwości w sprawie “Grundig-Consten", Edukacja Prawnicza 1994, nr 6

Stosunek ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji do ustawy o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym, PPH 1994, nr 12

Umowa know – how (w:) Obrót dobrami niematerialnymi, M. Byrska (red.), Warszawa: Wyd. KBN 1995

Środki prawne ochrony informacji naukowej, w szczególności ochrony opartej na przepisach prawa autorskiego i prawa nieuczciwej konkurencji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej 1996, nr 67, s. 97-120

Nieuczciwa konkurencja, czyli nakłanianie do niewykonywania lub nienależytego wykonywania umów, cz. I, Rzeczpospolita z 6.02.1996 r., cz. II, Rzeczpospolita z 7.02.1996 r., nr 31 i 32

Kazusy z prawa cywilnego z rozwiązaniami, współaut. A. Matlak, F. Zoll, J. Pisuliński, W. Kaliński, Warszawa 1997

Ochrona nazwy przedsiębiorstw, Dziennik Polski z maja 1997

Zakres obowiązku zgłaszania zamiaru połączeń podmiotów gospodarczych, Zeszyty Naukowe UJ, seria PWiOWI 1997

Zagadnienia konkurencji (w:) Własność Intelektualna w Światowej Organizacji Handlu [WTO] pod red. J. Barty i R. Markiewicza, Kraków 1998, s. 95-116

Transfer technologii. Umowy w zakresie obrotu prawami własności przemysłowej (w:) Regulacje handlu i biznesu międzynarodowego, t. II. Międzynarodowe transakcje biznesowe, pod red. R.R. Ludwikowskiego, Warszawa 1998

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji w umowach sprzedaży z udziałem konsumentów, współaut. F. Zollem (w:) Ochrona konsumenta, Seria: Harmonizacja prawa polskiego z prawem Wspólnot Europejskich nr 3, cz. I. Opracowanie analityczne, red. i koordynacja E. Traple i M. Du Vall, Warszawa 1998

Odpowiedzialność podmiotów świadczących usługi, współaut. F. Zollem (w:) Ochrona konsumenta, Seria: Harmonizacja prawa polskiego z prawem Wspólnot Europejskich nr 3, cz. I. Opracowanie analityczne, red. I koordynacja E. Traple i M. Du Vall, Warszawa 1998

Porozumienia monopolistyczne i ich cywilnoprawne skutki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej 2000, z.74

Ochrona opakowań (w:) Prawo i praktyka w reklamie. Warszawa: Wyd. Dashöffer 2000

Przejęcie lub naśladownictwo formy zewnętrznej cudzego produktu jako czyn nieuczciwej konkurencji, współaut. E. Traple, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej 2001, z. 77, s. 29-62

Czy naśladowanie formatów telewizyjnych jest prawnie dopuszczalne, Konferencja: Prawo Mediów, Kraków 2001

Konstrukcja wyczerpania prawa do utworów wprowadzonych do sieci Internet - uwagi na tle prawa europejskiego, 2002

Wyczerpanie praw własności intelektualnej w Internecie, Monitor Prawniczy 2002, nr 24

Wyczerpanie prawa do utworów wprowadzonych do sieci Internet – uwagi na tle prawa europejskiego, Wyczerpanie praw własności przemysłowej na przykładzie obrotu produktami farmaceutycznymi (w:) Własność przemysłowa. Aktualne problemy prawne i etyczne, PPH – (dodatek specjalny) czerwiec 2002

Naśladownictwo w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Monitor Prawniczy, Dodatek: 10 lat ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 2003, nr 21

Prawo Reklamy i Promocji, pod red. Elżbiety Traple, Lexis Nexis, Warszawa 2006

Prawo Internetu, praca zbior. pod red. P. Podreckiego, LexisNexis, Warszawa 2004; wyd. 2, Warszawa 2007

Ochrona konsumentów w umowach zawieranych na odległość (w:) Handel elektroniczny. Prawne problemy, pod red. J. Barty i R. Markiewicza, Kant. Wyd. “Zakamycze”, Warszawa 2005

Prawa własności intelektualnej jako przykład wady prawnej w świetle artykułu 556 § 2 KC, Monitor Prawniczy 2005, nr 10

Prawo własności intelektualnej w Polsce, pod. red F.Zolla, C.H. Beck, Warszawa 2005

Dyrektywa o nieuczciwych praktykach handlowych i jej implementacja do prawa polskiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej 2007, z. 100, s. 387-398

Rozstrzyganie sporów o nazwy domen Internetowych (w:) System Prawa Handlowego, Postępowania arbitrażowe pod red. A. Szumańskiego, CH.Beck, Warszawa 2009

Civil law actions in the context of competition restricting practices under polish law, Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies, vol. 2009, 2(2)

Środki ochrony praw własności intelektualnej, Lexis Nexis, Warszawa 2010

Roszczenia w przypadku naruszenia patentu, z E. Traple, Studia Prawa Prywatnego, 1/2011

Roszczenia w przypadku naruszenia patentu, z E. Traple (w:) Prawo własności przemysłowej. System Prawa Prywatnego pod red. R. Skubisza, Warszawa 2012

Regulacja sprzedaży w ZNKU (w:) Prawo konkurencji. System Prawa Prywatnego pod red. M. Kępińskiego, Warszawa 2013

Porozumienia ograniczające konkurencję (w:) Prawo konkurencji. System Prawa Prywatnego pod red. M. Kępińskiego, Warszawa 2013

Cywilnoprawne skutki porozumień (w:) Prawo konkurencji. System Prawa Prywatnego pod red. M. Kępińskiego, Warszawa 2013

Objective, precise and formal assessment of (non)obviousness in the light of selected US and European patent decisions, z J. Uchańską, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej 2013, Nr 4 (122), s. 141-155

  

Doktoranci dr. hab. Pawła Podreckiego:

- mgr Magdalena Krawczyk

- mgr Paweł Tobiczyk

- mgr Katarzyna Wiese

- mgr Piotr Ochwat.


    
dr Dariusz Kasprzycki, adiunkt

    

Adiunkt w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i Administracji UJ. Specjalizuje się w prawie własności przemysłowej, prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz niektórych obszarach prawa konsumenckiego.

Był kierownikiem wielu programów badawczych i edukacyjnych w zakresu własności intelektualnej i prawa konsumenckiego, takich jak: "Konsument wobec nieuczciwych praktyk rynkowych", "PILA - La Red de Propriedad Intelectual en Latin America " i innych. Od lat sprawuje również opiekę nad współpracą z Uniwersytetu z Urzędem ds. Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (OHIM ). Do najważniejszych jego działań publikacyjnych w ostatnim czasie należy redakcja naukowa Księgi Pamiątkowej śp. prof M. du Valla.  

Dr Dariusz Kasprzycki jest współorganizatorem powstania i współautorem koncepcji programowej nowego kierunku licencjackiego "Prawo własności intelektualnej i nowych mediów".

 
Najważniejsze publikacje:

 

Problematyka pojęcia utworu jako przedmiotu prawa autorskiego, aspekty psychologiczno-socjologiczne (Zeszyty Naukowe UJ, seria PWiOWI (1999);

Wybrane zagadnienia prawa reklamy w Internecie (Zeszyty Naukowe UJ, seria PWiOWI (2001);

Trends in Regulating Unsolicited Commercial Communication, Computer Law Review International 2004, nr 3, s. 76-81;

Spam, czyli niezamawiana komercyjna poczta elektroniczna, Kraków 2005;

Problematyka reklamy kontekstowej, ZN PIPWI 2007, z. 100, s. 211-227;

Własność intelektualna w Programach Ramowych UE, ZNUJ  PzPWI  2009, z. 103, s. 70-86;

The Abuse of Dominant Position on the Software Market. The Microsoft Example, ZN UJ PIPWI 2007, z. 99, s. 139-152;

How proactive Intellectual Property Management can improve research collaborations. Good practices in EU and BRIC Higher Education Institutions, (współaut., J. Ożegalska – Trybalska, A. Mayr), Alicante 2010;

Agresywne praktyki rynkowe (w:) Nieuczciwe praktyki rynkowe, ocena regulacji,, Red. D. Kasprzycki, E. Nowińska, wyd. II, Kraków 2012, s. 227-233
Kontrowersje wokół zdolności patentowej wynalazków biotechnologicznych. Białostockie Studia Prawnicze Nr 19,  s. 145-157;

Funkcjonowanie zwalczania nieuczciwej konkurencji w relacji do praw własności intelektualnej. [W:] Aktualne wyzwania prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji : księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Michałowi du Vallowi. Wolters Kluwer, Warszawa, s. 166-193.dr Justyna Ożegalska-Trybalska, adiunkt

   

Specjalista z zakresu prawa własności przemysłowej i prawa informacyjnego.

 

Najważniejsze publikacje:

 

Adresy internetowe a znaki towarowe, Zeszyty Naukowe UJ, seria PWiOWI (1999);

Adres internetowy i domena, [w:] Prawo komputerowe w praktyce, pod red: B. Fischera i M. Skrucha (2000);

Wspólnotowy znak towarowy oraz możliwość rejestracji adresu internetowego komercyjnych stron WWW jako znaku towarowego Wspólnot, [w:] Studia z prawa Unii Europejskiej. W piątą rocznicę utworzenia Katedry Prawa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, pod red. prof. S. Biernata (2000);

Nowe formy nieuczciwej konkurencji w Internecie, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2000, nr. 5;

Cybersquatting i inne formy nadużywania adresów internetowych a czyny nieuczciwej konkurencji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej, Zagadnienia Nieuczciwej Konkurencji, Zeszyt 77 z 2001 r;

Adresy internetowe. Zagadnienia cywilnoprawne (praca doktorska, 2003);

Poland (“pl”). W: Domain name law and practice, New York: Oxford University Press: 2005, s. 613-640;

Własność przemysłowa. W: Handel elektroniczny. Prawne problemy, pod red. J. Barty i R. Markiewicza, Kant. Wyd. “Zakamycze”: Warszawa 2005, s. 627-712;

Działalność innowacyjna i ochrona własności przemysłowej w jednostkach naukowych. Zeszyty Naukowe UJ PIPWI 2006, z. 95, s. 137-165;

Nationale Schutzysteme. Poland (.pl) [w:] Handbuch des Domainrechts. Nationale schutzysteme und internationale Streitbeilegung, pod red. T. Bettingnera, Kóln 2008: Carl Heymanns Verlag, s. 839 - 868;

Dozwolony użytek utworów i przedmiotów praw pokrewnych dla dobra osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób z dysfunkcją wzroku, ZN UJ PIPWI 2007, z. 98, s. 35-71 (Współaut. Stanisławska-Kloc, Sybilla);

Budowa, formułowanie i interpretacja zastrzeżeń w europejskim prawie patentowym, ZN UJ PIPWI 2007, z. 100, s. 347-364.

  

 

dr Iwona Mika, asystent

  

Specjalista za zakresu prawa prasowego, sponsoringiu prasowego, prawa gospodarczego.


Najważniejsze publikacje:

  

 

Kumulacja i kolizja praw własności przemysłowej na przykładzie wzorów przemysłowych i znaków towarowych, KPP 2000, z. 4, s. 897-940. (współaut. E. Wojcieszko-Głuszko);

Sponsorowanie w radiu i telewizji. Kantor Wyd. “Zakamycze” 2006, ss. 306;

W poszukiwaniu instrumentów skutecznej ochrony wiedzy tradycyjnej, ZN UJ PIPWI 2007, z. 100, s. 293-310;

Sponosring W: Prawo mediów. Pod red. J. Barty, R. Markiewicza, A. Matlaka, Warszawa: Wyd. Prawn. LexisNexis 2008, s. 357-385;

Komunikaty i ogłoszenia W: Prawo mediów. Pod red. J. Barty, R. Markiewicza, A. Matlaka, Warszawa: Wyd. Prawn. LexisNexis 2008, s. 425-461;

Prokura [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. V, wyd. 2, Warszawa: Wydawnictwo CH Beck 2008, s. 306-405 (współaut. J. Szwaja);

Oznaczenia przedsiębiorcy (prawo firmowe) [w:] S. Włodyka (red.), System Prawa Handlowego. Tom 1. Prawo handlowe - Część ogólna, Warszawa 2009, str. 771-881;

Prokura [w:] S. Włodyka (red.), System Prawa Handlowego. Tom 1. Prawo handlowe - Część ogólna, Warszawa 2009,  str. 883-952;

Oznaczenia przedsiębiorcy (prawo firmowe) [w:] S. Włodyka (red.), System Prawa Handlowego. Tom 1. Prawo handlowe - Część ogólna, Warszawa 2009, str. 771-881;

Prokura [w:] S. Włodyka (red.), System Prawa Handlowego. Tom 1. Prawo handlowe - Część ogólna, Warszawa 2009,  str. 883-952.