Imie
Nazwisko
Kierunek
Hasło
Powtórz Hasło
E-mail
E-mail
Hasło

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

KIEROWNIK KATEDRY- prof. dr hab. Andrzej Matlak

   

Profesor nadzwyczajny. Specjalista z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz prawa mediów. Członek Komisji Prawa Autorskiego w latach 1998-2014. Redaktor naczelny serii "Prace z Prawa Własności Intelektualnej" wydawanej  w ramach Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego (stanowiącej kontynuację "Prac z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej").

 

Najważniejsze publikacje:

Prawne aspekty dekodowania programów telewizji satelitarnej, Zeszyty Naukowe UJ, seria PWiOWI (1993);

Prawo radiofonii i telewizji (1994);

Telewizja kablowa i prawo, współaut. J. Barta, R. Markiewicz (1997);

Telewizja kablowa w świetle prawa autorskiego (praca doktorska, 1998);

Obrót programami komputerowymi i ich ochrona na rynku międzynarodowym [w:] Regulacje handlu i biznesu międzynarodowego, t. II, pod red. R. Ludwikowskiego (1998);

Dochodzenie i egzekucja praw własności intelektualnej: procedura cywilna [w:] Własność intelektualna w światowej Organizacji Handlu, pod red. J. Barty i R. Markiewicza (1998);

Dyrektywa Unii Europejskiej dotycząca koordynacji pewnych aspektów prawa autorskiego i praw pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym, Zeszyty Naukowe UJ, seria PWiOWI (2001);

Prawo autorskie w europejskim prawie wspólnotowym, Zeszyty Naukowe UJ, seria PWiOWI (praca habilitacyjna, 2002),

Prawo autorskie w spoleczeństwie informacyjnym (2004),

Radiofonia i telewizja oraz Platformy cyfrowe [w:] Prawo mediów, pod red. J. Barty, R. Markiewicza, A. Matlaka (2008),

Handel elektroniczny a prawo autorskie [w:] Handel elektroniczny - prawne problemy, pod red. J. Barty, R. Markiewicza (2005),

Charakter prawny regulacji dotyczących zabezpieczeń technicznych utworów (2007),

Reemisja kablowa utworów w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, ZNUJ PzPWI, 2009/1(103), s. 5 – 26;

Dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych, ZNUJ PzPWI 2010/2 (108), s. 127-147.

  

Doktoranci prof. dr hab. Andrzeja Matlaka:

- mgr Sławomir Janowski

- mgr Monika Wycykał

- mgr Karolina Dacyl-Kwilorz

- mgr Anna Bolkowska-Dudek

- mgr Łukasz Draszczyk

- mgr Przemysław Skibiński

- mgr Anita Szlachta

- mgr Jan Żywczak

- mgr Stanisław Nowak

- mgr Agnieszka Wachowska

- mgr Bohdan Widła

- mgr Anna Wójcik.

       

 

prof. dr hab. Ryszard Markiewicz

 

Profesor zwyczajny, członek Zakładu Prawa Autorskiego. Specjalista z zakresu prawa autorskiego, informacyjnego, własności przemysłowej. Członek International Association for the Advancement of Teaching and Research in Intellectual Property, członek Rady Naukowej Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, członek Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Umiejętności, arbiter Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych, członek Komitetu Redakcyjnego "Kwartalnika Prawa Prywatnego". 

 

Najważniejsze publikacje: 

Umowy licencyjne (praca doktorska, 1978);

Dzieło literackie i jego twórca w polskim prawie autorskim (praca habilitacyjna, 1984);

Ochrona prac naukowych (1990);

Główne problemy prawa komputerowego, współaut. J. Barta (1993);

Telewizja kablowa i prawo, współaut. J. Barta, A. Matlak (1997);

Internet a prawo, współaut. J. Barta (1998);

Komentarz do ustawy o ochronie baz danych, współaut. J. Barta (2002);

Odpowiedzialność za odesłania w Internecie (w:) Odpowiedzialność cywilna. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Adamam Szpunara, pod red. M. Pyziak-Szafnickiej, współaut. J. Barta (2004);

Oprogramowanie open source w świetle prawa. Między własnością a wolnością. Kraków: Kantor Wydawniczy “Zakamycze”, współaut.  J. Barta (2005);

Prawo mediów, pod red. J. Barty, R. Markiewicza, A. Matlaka, Wyd. Prawn. LexixNexis: Warszawa (2005);

Telewizja interaktywna a prawo autorskie, Wolters Kluwer, współaut. J. Barta (2007);

Poland (w:) International Copyright Law and Practice. Nowy Jork: NIMMER. P.E. Geller, współaut. J. Barta (2007);

Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz. Wyd. V, Wolters Kluwer, współaut. Barta Janusz, Czajkowska-Dąbrowska Monika; Z.  Ćwiąkalski; E. Traple (2011);

Internet i prawo autorskie : wykaz problemów i propozycje ich rozwiązań, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej, 2013 nr 3 (121);

O potrzebie zmian prawa autorskiego (w:) Oblicza prawa cywilnego : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Janowi Błeszyńskiemu, współaut. J. Barta (2013);

Prawo autorskie i prawa pokrewne, Wolters Kluwer 2014, wyd. 6 (Współaut. J. Barta);

Konstytucyjne aspekty praw autorskich (uwagi na marginesie dwóch orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego), Państwo i Prawo, 2015 t. 70 nr 12 (838) (Współaut. S. Sołtysiński);

Dozwolony użytek dedykowany sieciom komputerowym (w:) Aktualne wyzwania prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji : księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Michałowi du Vallowi (2015);

Ochrona danych osobowych. Komentarz. Wolters Kluwer, współaut. J. Barta, P. Fajgielski (2015);

Zabawy z prawem autorskim, Wolters Kluwer (2015);

Prawo autorskie, Wolters Kluwer, współaut. J. Barta (2016).

 

Doktoranci prof. dr hab. Ryszarda Markiewicza:

- mgr Adrian Adamski

- mgr Anna Bałazińska

- mgr Paweł Fedczyszyn

- mgr Andrzej Hańderek

- mgr Monika Kolęda

- mgr Anna Kornecka

- mgr Damian Łapka

- mgr Diana Pustula

- mgr Olena Shynkarenko.

  

 

dr hab. Anna Wojciechowska, adiunkt

 

Specjalista z zakresu: prawa autorskiego i praw pokrewnych, prawa filmowego, ochrony wzorów przemysłowych i ochrony dóbr osobistych.

 

Najważniejsze publikacje:

Wzornictwo przemysłowe. Zagadnienia przedmiotu ochrony prawnej, Zeszyty Naukowe UJ, seria PWiOWI (praca doktorska, 1990);

Czy autorskie dobra osobiste są dobrami osobistymi prawa cywilnego? KPP (1994);

Umowa o realizację utworu audiowizualnego [w:] Obrót dobrami materialnymi (1995);

Uniwersalizm autorskich praw osobistych w dobie międzynarodowych konwencji, Zeszyty Naukowe UJ, seria PWiOWI (1997);

Ochrona wzorów przemysłowych, seria: Harmonizacja Prawa Polskiego z Prawem Wspólnot Europejskich, t. 8 (1998);

Autorskie prawa osobiste twórców dzieła audiowizualnego, Zeszyty Naukowe UJ, seria PWiOWI (praca habilitacyjna, 1999);

Zdolność rejestracyjna wzoru przemysłowego w świetle dyrektywy z 13 paśdziernika 1998 r. o ochronie prawnej wzorów przemysłowych, Zeszyty Naukowe UJ, seria PWiOWI (2002);

Ochrona dóbr osobistych [w:] System prawa prywatnego, t. XIII pod red. J. Barty (2003);

Ochrona prywatności w handlu elektronicznym [w:] Handel elektroniczny. Prawne problemy pod red. J. Barty i R. Markiewicza (2005);

Kumulacja czy alternatywa. Uwagi na temat majątkowych środków ochrony dóbr osobistych w świetle art. 448 k.c. i art. 78 pr. aut., [w:] Prawo własności intelektualnej wczoraj, dziś, jutro pod red. J. Barty i A. Matlaka (2007);

Naruszenie powszechnych dóbr osobistych w Internecie [w:] Media a dobra osobiste, pod red. J. Barty i R. Markieiwcza (2009).

 

Doktoranci dr. hab. Anny Wojciechowskiej:

- mgr Aleksandra Sydor-Zielińska

- mgr Piotr Syk.

    

 

dr Sybilla Stanisławska-Kloc, adiunkt

 

Specjalista z zakresu prawa autorskiego i informacyjnego. Współpracuje z "Kwartalnikiem Prawa Prywatnego".

 

Najważniejsze publikacje:

Pojęcie publikacji a postęp techniczny, Zeszyty Naukowe UJ, seria PWiOWI (1997);

Procedury i zasady rozstrzygania sporów w zakresie własności intelektualnej; Porozumienie w Sprawie Zasad i Procedur Rozstrzygania Sporów [w:] Własność Intelektualna w światowej Organizacji Handlu (WTO) pod red. J. Barty i R. Markiewicza (1998);

Przedmiot prawa autorskiego [w:] Prawo autorskie a postęp techniczny (1999);

Autorskoprawna problematyka stosowania zabezpieczeń technicznych przed bezprawnym korzystaniem z utworów i przedmiotów praw pokrewnych, Zeszyty Naukowe UJ, seria PWiOWI (2002),

Ochrona baz danych (praca doktorska, 2002),

Utwory “osierocone”, ZN UJ PIPWI 2007, s. 100, s. 453-476,

Digital libraries - new possibilities and new limitations in the electronic environment. Remarks from the perspective of Polish copyright law. (w: ) When Worlds Collide: Intellectual Property, High Technology and the Law. Red. M. Barczewski, M. Miłosz, R. Warner, Warszawa 2008: Wolters Kluwer International , str. 117 - 152 (współaut. B. Jewula);

Prawo autorskie i działalność bibliotek (licencja dla bibliotek z art. 28 ust. pr. aut. i pr. pokr.). (współ. B. Jewuła) - ZN UJ PzPWI 2008, z. 102, s. 117- 140.

 

  

 dr Ewa Laskowska, LL.M., asystent

 

Specjalista w zakresie prawa autorskiego, prawa Internetu i europejskiego prawa własności intelektualnej.

 

Najważniejsze publikacje:

Prawne aspekty cytatu z perspektywy instytucji utworu zależnego w: A. Jarmuszkiewicz, J. Tabaszewska (red.), Opus citatum. O cytacie w kulturze, Kraków 2014, wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, str. 163-172;

Prawo autorskie dla nauczycieli szkół artystycznych, wydawnictwo Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych, Warszawa 2014 (współautor Grzegorz Mania);

Podstawa prawna odpowiedzialności za pośrednie naruszenie autorskich praw majątkowych – uwagi do stosowania przepisów kodeksu cywilnego w prawie autorskim, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Prace z Prawa Własności Intelektualnej 2013, z. 120, str. 5-20;

Roszczenie informacyjne w prawie autorskim, Monitor Prawniczy 2012, nr 24, str. 1293-1298 (współautor Piotr Fik);

Odpowiedzialność za pośrednie naruszenie autorskich praw majątkowych w prawie niemieckim, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Prace z Prawa Własności Intelektualnej 2012, nr 117, str. 96-107.   

 

 

dr Nicholas Ghazal, asystent

 

Specjalista z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych.

 

Najważniejsze publikacje: 

 

Prawo do fonogramu w świetle ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Warszawa 2017, zmodyfikowana wersja rozprawy doktorskiej; 

Prawo najmu, prawo dzierżawy oraz licencja na korzystanie z utworu jako aporty do spółki z o.o., Radca Prawny. Dodatek Naukowy, nr 144, 2013;

Problem relacji pomiędzy majątkowymi prawami autorskimi a prawami pokrewnymi, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z prawa własności intelektualnej, Zeszyt 2 (116) 2012;

Zastaw zwykły na majątkowych prawach autorskich, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z prawa własności intelektualnej, Zeszyt 2 (108) 2010.

    

Dyżury dla studentów: wtorki, godz. 12.30 - 13.30, ul. Józefa 19, pokój nr 53.